Label list

Xiang Sihua 项斯华 Guzheng player
Fan Shang e 范上娥 Guzheng player
Wang Xunzhi 王巽之 Guzheng player
Wang Changyuan 王昌元 Guzheng player
Zhang Yan 张燕 Guzheng player
Shi Yinmei 史荫美 Guzheng player
浙江筝派
Sect Guzheng

Artists